8.3.. Ispis prirodnih brojeva djeljivih sa 5 od k do n.

Listing programa: Provjera djeljivosti sa 5 se izvodi logičkim izrazom i MOD 5 = 0 u naredbi IF unutar petlje.

//08311026//

#include <iostream>
#include <cmathm>

using namespace std;

int main()
{
   int i,n,k;
   
   cout<<"Djeljivi sa 5 od k do n"<<endl;
   cout<<"Od broja: "<<endl;
   cin>>k;
   cout<<"Do broja: "<<endl;
   cin>>n;
   i=k;
   do
   {
      if (i % 5 == 0)
       cout<<"Broj djeljiv sa 5 je: "<<i<<endl;
      i=i+1;
    } while (i <= n);
  return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index