8.3.. Ispisati prirodne brojeve od 1 do 5 koji su djeljivi sa 3.

Listing programa:

//p08311043//
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
	int i;
	i=1;
	do
	{
	   if (i%3==0)
	     cout<<i<<endl;
       i++;
	} while (i<=5);
	return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index