8.3.. Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od 1 do n koji su djeljivi sa 7.

Listing programa:

//p08312097//
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

int main()
{
    int br,i,n;
	cout<<"Od 1 do: ?"<<endl;
	cin>>n;
	br=0;
	i=1;
	do
	{
	  if(i % 7 == 0)
	    br=br+1;
	  i++;
	} while (i<=n);	
	cout<<"Takvih brojeva ima: "<<br<<endl;
	return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index