8.3.. Napisati program za prebrojavanje parnih brojeva od k do n.

Opis rješenja: Zadatak se rješava postavljanjem početnih vrijednosti za brojač je br:=0; a naredba za uvečavanje brojača je (br:=br+1). Logički izraz za provjeru parnosti je k%2==0.

Listing programa:

//p08342071//
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
	int br,i,n,k;
	cout<<"Od broja : ?"<<endl;
	cin>>k;
	cout<<"Do broja: ?";
	cin>>n;
	br=0;
	i=k;
	do 
	{
	 if(i % 2 == 0)
	  br=br+1;
	 i++;
	}while (i<=n );
	cout<<"Takvih brojeva ima: "<<br<<endl;
	return 0;
}
II Varijanta
#include <iostream>

using namespace std;

int main (void)
{
	int k, n, ibroj=0;
	cout << "Prebrojavanje parnih brojeva od k do n. " << endl;
	cout << "Unesi k: "; cin >> k;
	cout << "Unesi n: "; cin >> n;
	do {
		 if (k%2==0){ibroj++;}
		 k++;
    } while (k<=n);
	cout << "U datom intervalu ima " << ibroj << endl;
  return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index