8.3.. Ispis prirodnih brojeva djeljivih sa a od k do n.

Listing programa: Provjera djeljivosti sa 5 se izvodi logičkim izrazom i MOD a = 0 u naredbi IF unutar FOR petlje.

// 08311027//
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

int main()
{
	int i,n,k,a;
	
	cout<<"Djeljivi sa a od k do n"<<endl;
	
	cout<<"Od broja: "<<endl;
	cin>>k;
	
	cout<<"Do broja: "<<endl;
	cin>>n;
	
	cout<<"Djeljivi sa brojem: "<<endl;
	cin>>a;
	
	i=k;
	
	do 	{
			if(i % a == 0)			
				cout<<i<<endl;				
			i=i+1;
		} while(i <= n);
		
    return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index