8.3.. Ispisati prirodne brojeve od 1 do 17 koji nisu djeljivi sa 3.

Listing programa:

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int i=1; 
  do
  {
    if(i % 3 <> 0){
     cout<<i<<endl;
    }
    i++;
  }while(i<=17);

  return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index