8.3.. Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji su deljivi sa 7.

Listing programa:

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
	int i,n;
	float s;

	cout<<"Suma prirodnih brojeva djeljivih sa 7"<<endl;
	cout<<"Do broja: "<<endl;
	cin>>n;
	
	s=0;	
	i=1;
	
	do {
		if (i % 7 == 0)
			s = s + i;
		i=i+1;
	   } while(i <= n);	
	cout << "Suma brojeva djeljivih sa 7 je " << s << endl;
	
    return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index