8.3.. Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji nisu djeljivi sa 7.

Listing programa:

// 08312025
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
	int i,n,s;
    s=0;
	cout<<"Do broja?"<<endl;
	cin>>n;
	i=1;
	do
	{
	 if (i%7!=0)
      s=s+i;
	 i++;
	} while (i<=n);			 
	cout<<"Suma iznosi: "<<s<<endl;
	return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index