8.3.. Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji nisu djeljivi sa a.

Listing programa:

// 08312026
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
	int i,n,k,a;
	double s;
	s=0;
	cout<<"Do broja?"<<endl;
	cin>>n;
	cout<<"Nedjeljivi sa brojem:"<<endl;
	cin>>a;
	i=1;
	do
	{
	  if (i%a!=0)
          s=s+i;
	  i++;		  	
	} while (i<=n);	  
	cout<<"Suma iznosi: "<<s<<endl;
	return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index