8.3.. Napisati program za ispis proizvoda brojeva od 1 do n koji su djeljivi sa 4 i sa 3.

Listing programa:

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
 int i, p, n;
 cout << "Unesite vrijednost za n: "; cin >> n;
 p = 1;
 i = 1; 
 do {
  if (i%4==0)
    if (i%3==0)
  {
    p = p *i;
  }
  i++;
 } while (i<=n);
 cout << "Proizvod brojeva od 1 do " << n << ", koji su djeljivi sa 3 i sa 4 iznosi: " << p << endl;
 return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index