8.3.. Napisati program za prebrojavanje parnih brojeva do n.

Opis rješenja: Zadatak se rješava postavljanjem početnih vrijednosti za brojač je br:=0; a naredba za uvečavanje brojača je (++br;). S obzirom da je svaki drugi prirodan broj (krecuci od 2) paran (4,6,8...) potrebno je samo uvecati kontrolnu varijablu i za 2 (i+=2;) da bi dobili sledeci paran broj. Petlja se ponavlja dok je i manje ili jednako n

Listing programa:

//prebrojavanje parnih brojeva do n
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
	int i=2,n,br=0;
	cout<<"Do broja ";
	cin>>n;
	
	do
	{
		++br;
		i+=2;
	} while(i<=n);
	cout<<"Broj parnih brojeva do n je : "<<br<<endl;
}

Index