8.3.. Napisati program da nađe proizvod prirodnih brojeva od a do b djeljivih sa 5 i koliko ih ima.

Opis rješenja: Izdvajanje djeljivih sa 5 se izvodi logičkim izrazom a%5==0 u intervalu od a do b.

Listing programa:

#include <iostream>

using namespace std;

int main (void)
{
	int a, b, ibroj=0, p=1;
	cout << "Proizvod i prebrojavanje prirodnih brojeva djeljivih sa 5 od a do b " << endl;
	cout << "Unesi a: "; cin >> a;
	cout << "Unesi b: "; cin >> b;
	do {
		if (a%5==0)
		{
			p*=a;
			ibroj++;
		}
		a++;
	} while (a<=b);
	cout << "Proizvod brojeva djeljivih sa 5 iznosi: " << p << endl; 
	cout << "Brojeva u intervalu djeljivih sa 5 ukupno ima: " << ibroj << endl;
	system ("PAUSE");
	return EXIT_SUCCESS;
}

Ispis na ekranu:

Index