8.3.. Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od 1 do 5 koji nisu djeljivi sa 3.

Listing programa:

//p08312091//
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
	int i,br;
	br=0;
	i=1;
	{
	do
	  if (i%3!=0)
	    br=br+1;	
      i++;  
	} while (i<=5);
	cout<<"Prebrojanih ima: "<<br<<endl;
	system("pause");
	return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index