8.3.. Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od 1 do 5 koji nisu djeljivi sa a.

Listing programa:

//p08312095//
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
	int i,br,a;
	br=0;
    cout<<"Djeljivih sa: ";
    cin>>a;
	i=1;
	do
	{
	 if (i%a!=0)
	  br=br+1;
 	 i++
	} while (i<=5);
	cout<<"Prebrojanih ima: "<<br<<endl;
	return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index