8.3.. Izračunati proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji nisu djeljivi sa a.

Listing programa:

//p08312143//
#include <iostream>

using namespace std;
int main()
{
   int i,a,k,n;
   double s;
   cout<<"Nedjeljivi sa brojem?"<<endl;
   cin>>a;
   cout<<"Od broja?"<<endl;
   cin>>k;
   cout<<"Do broja?"<<endl;
   cin>>n;
   s=0;
   i=k;
   do
   {
    if (i % a != 0)
     s=s+i;
    i++;
   } while(i<=n);
   cout<<"Suma iznosi: "<<s<<endl;
   system("pause");
   return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index