8.1.. Izračunati proizvod brojeva od 1 do n koji su djeljivi sa a.

Listing programa:

// 08312147//
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
	int i,n,a;
  double p;
  p=1;
  cout<<"Do broja?";
  cin>>n;
  cout<<"Djeljivi sa?";
  cin>>a;
  i=1;
  do
  {
    if(i%a==0)
	   p=p*i;
    i++;
  } while (i<=n);
  cout<<"Proizvod iznosi: "<<p<<endl;
  return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index