8.3.. Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od k do n koji nisu djeljivi sa 7.

Listing programa:

//p08312173//
#include <iostream>

using namespace std;
int main()
{
   int i,k,n,br;
   br=0;
   cout<<"Od broja?"<<endl;
   cin>>k;
   cout<<"Do broja?"<<endl;
   cin>>n;
   i=k;
   do
   {
    if (i % 7 !=0)
     br=br+1;
    i++;
   } while(i<=n); 
   cout<<"Takvih brojeva ima: "<<br<<endl;
   return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index