8.3.. Izračunati aritmetičku sredinu prirodnih brojeva od k do n koji nisu djeljivi sa a.

Listing programa:

//p08313030//
#include <iostream>

using namespace std;
int main()
{  
   int i,n,k,a;
   double s,br,as;
   cout<<"Od broja? "<<endl;
   cin>>k;
   cout<<"Do broja? "<<endl;
   cin>>n;
   cout<<"Nedjeljivih sa brojem? "<<endl;
   cin>>a;  
   s=0;
   br=0;
   i=k;
   do
   {
    if (i % a !=0)
     s=s+i;
     br=br+1;
    i++;
   } while(i<=n);
   as=s/br;
   cout<<"Aritmeticka sredina nedjeljivih sa a od k do n iznosi : "<<as<<endl;
   return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index