8.3.. Izračunati aritmetičku sredinu prirodnih brojeva od 1 do n koji nisu djeljivi sa 7.

Listing programa:

//p08313032//
#include <iostream>

using namespace std;
int main()
{  
   int i,n;
   double s,br,as;
   cout<<"Do broja? "<<endl;
   cin>>n;   
   s=0;
   br=0;
   i=1;
   do
   {
    if (i % 7 !=0)
     {
       s=s+i;
       br=br+1;
     }
    i++;
   } while(i<=n);
   as=s/br;
   cout<<"Aritmeticka sredina nedjeljivih sa 7 od 1 do n iznosi : "<<as<<endl;
   return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index