8.3.. Izračunati aritmetičku sredinu od prvih 5 prirodnih brojeva koji nisu djeljivi sa a.

Listing programa:

//p08313038//
#include <iostream>

using namespace std;
int main()
{  
   int i,a;
   double s,br,as;
   cout<<"Djeljivih sa? "<<endl;
   cin>>a;   
   s=0;
   br=0;
   i=1;
   do
   {
    if (i % a !=0)
     {
       s=s+i;
       br=br+1;
     }
    i++;
   } while(i<=5);
   as=s/br;
   cout<<"Aritmeticka sredina nedjeljivih sa a od 1 do 5 iznosi : "<<as<<endl;
   return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index