8.3.. Izračunati aritmetičku sredinu prirodnih brojeva od 3 do 8.

Listing programa:

//p08313040//
#include <iostream>

using namespace std;
int main()
{  
   int i;
   double s,br,as;   
   s=0;
   br=0;
   i=3;
   do
   {
    s=s+i;
    br=br+1;
    i++;
   } while(i<=8);
   as=s/br;
   cout<<"Aritmeticka sredina od 3 do 8 iznosi : "<<as<<endl;
   return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index