8.3.. Napisati program za učitavanje prirodnog broja i ispis sa kojim brojevima od 2 do 9 je djeljiv.

Listing programa:

// 08315004;
#include <iostream>
#include <cmath>

using namespace std;
int main() {
   int i,n;
cout<<"Broj: "<<endl;
cin>>n;
i=2; 
    do {
      if (n % i == 0)
        cout<<"Djeljiv je sa "<<i<<endl;
      i++;
    } while (i<=9);
  return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index