Programski jezik C++
Niz /ARRAY/ - Niz minimum - maksimum

1 Učitati članove i naći najveći član niza. C++
2 Učitati članove i naći najmanji član niza. C++
2_1 Učitati niz X od n članova. Naći maksimum poređenjem nultog člana niza. C++
2_2 Učitati niz X od n članova. Naći minimum poređenjem nultog člana niza. C++
3 Učitati niz X od n članova ispisati one članove niza X koji su veći od prvog (zadnjeg) člana niza. C++
4 Učitati niz X od n članova ispisati one članove niza X koji su manji od prvog (zadnjeg) člana niza. C++
5 Učitati niz X od n članova. Ispisati najveći od njih po apsolutnoj vrijednosti.Pri ovome koristiti novu promjenljivu. C++
6 Učitati niz X od n članova. Ispisati najmanji od njih po apsolutnoj vrijednosti. Pri ovome koristiti novu promjenljivu. C++
7 Učitati niz A od n članova. Ispisati najveći od njih po apsolutnoj vrijednosti. Pri ovome koristiti prvi član niza. C++
8 Učitati niz A od n članova. Ispisati najmanji od njih po apsolutnoj vrijednosti. Pri ovome koristiti prvi član niza. C++
9 Učitati  niz od 20 brojeva i ispisati najveći i najmanji broj u nizu. C++
10 Učitati niz A od n članova i naći koliko ima članova koji su manji od prvog člana, a koliko članova koji su veći od zadnjeg člana niza. C++
11 Učitati niz X od n članova. Naći maksimum od članova sa parnim indeksima. C++
12 Učitati niz X od n članova. Naći minimum od članova sa parnim indeksima. C++
13 12.122. Učitati niz X od n članova. Naći minimum i  maksimum  od članova sa neparnim indeksima. C++
14 12.122. Učitati niz X od n članova. Naći minimum i  maksimum  od članova sa indeksima djeljivim sa 3. C++
15 Učitati niz X od n članova. Naći minimum i  maksimum  od članova sa indeksima koji nisu djeljivi sa 3. C++
16 Učitati niz X od n članova. Naći minimum i  maksimum  od članova sa indeksima djeljivim sa 5. C++
17 Učitati niz X od n članova. Naći minimum i maksimum članova niza sa parnim indeksom. C++
18 Učitati niz X od n članova. Naći minimum i maksimum članova niza sa neparnim indeksom. C++
19 Učitati niz X od n članova. Naći minimum i maksimum članova koji su djeljivi sa 5. C++
20 Učitati niz X od n članova. Naći minimum i maksimum članova koji nisu djeljivi sa 3. C++
21 Učitati niz od n članova.  Ispisati dva susjedna člana  sa najmanjom međusobnom razlikom. C++
22 Učitati niz X od n članova i naći dva najveća člana niza. C++
23 Učitati niz X od n članova i naći dva najmanja člana niza. C++
24 Učitati niz X od n članova i naći tri najveća člana niza. C++
25 Učitati niz X od n članova i naći tri najmanja člana niza. C++
26 Učitati niz X od n članova i naći  susjedne članove najmanjeg (najvećeg) člana niza. C++
30 Učitati niz A od m članova. Odrediti minimalan član niza u intervalu indeksa od 2 do 5 C++
31 Učitati niz A od m članova. Odrediti minimalan (maksimalan) član niza u prvoj (drugoj) polovici članova niza. C++

    abc Algoritmi    abc BASIC    abc Turbo Pascal    abc C++    abc Java    abc C    abc Python    abc Dev-Pascal    Index