12.5.6. Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i zračunati vrijednost izraza i ispisati:
S = 4! + 8! + 12! + … + (4N)!

Opis rješenja: Za svako i se računa faktorijel a sabira samo za djeljive sa 4 (i % 4 == 0) izrazom s = s + p.

Listing programa:

//p12500060//
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

main()
{
	int i,n;
	float s,p;
	
	cout<<"Do kog broja"<<endl;
	cin>>n;
	
	s=0;
	p=1;
	
	for(i=1; i <= (n*4); i++)
		{
		p=p*i;			  // formiranje faktorijela	
		if(i % 4 == 0)	  // izdvajanje djeljivih sa 4		
			s=s+p;				
		}
		
		cout<<"Suma je: "<<s<<endl;
		
	return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index