12.7.. Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i zračunati vrijednost sume faktorijela parnih brojeva do N.
(S = 1! + 3! + 5! + … + N! ).

Opis rješenja: Za svako i se računa faktorijel a sabira samo za one koji nisu djeljivi sa 2 (i MOD 2 <> 0) izrazom s := s + p.

Listing programa:

// p12700063;
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int N;
  long fact=1;
  long s=1;
  cout<<"Unesi N: ";
  cin>>N;
  int i=2;
  while(i<N)
  {
    fact*=i;
    fact*=(i+1);
    s+=fact;
    i+=2;
  }

  cout<<s<<endl;
  return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index