12.9.. Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i zračunati vrijednost sume faktorijela parnih brojeva do N.
S = 2! + 4! + 6! + … + N!

Opis rješenja: Za svako i se računa faktorijel a sabira samo za djeljive sa 2 (i MOD 2 = 0) izrazom s := s + p.

Listing programa:

//p12700062//
#include <iostream>
using namespace std;
main()

{
	int i,n;
	float s,p;
	
	cout<<"Suma faktorijela parnih"<<endl;
	cout<<"Do kog broja: "<<endl;
	cin>>n;
	s=0;
	p=1;
	i=1;
	do
	{
		p=p*i;			
		if(i % 2 == 0)			
			s=s+p;
			i=i+1;
	}while(i <= n)
	cout<<"Suma faktorijela parnih je "<<s<<endl;
	
	return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index