23.1.23010080. Učitati 2 realna broja različita od 0. Ako su različitog predznaka sabrati ih, a ako su istog predznaka pomnožiti ih. Rezulat štampati na ekran.

Opis rješenja:

Listing programa:

/*23010080 Učitati 2 realna broja različita od 0. Ako su različitog predznaka sabrati ih, a ako su istog predznaka pomnožiti ih. Rezulat štampati na ekran.*/
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{  float a, b;
poc: cout << "Unesite 2 realna broja razlicita od nule";
   cin >> a >>b;
  if (a==0 || b==0) goto poc;
  if (a<0 && b>0 || a>0 && b<0) cout << a+b << endl;
    else cout << a*b << endl;
  system("PAUSE");
  return EXIT_SUCCESS;
}

Ispis na ekranu:

Riješeni zadaci    Index