23.1.23020010. Generisati 2 cijela broja i izračunati im zbir, razliku, proizvod i količnik.

Opis rješenja:

Listing programa:

//23020010
#include<iostream>
#include<cstdlib>
using namespace std;

int main(){
	double a=rand()%10,b=rand()%10;
	
	cout<<"Proizvod je: "<<a*b<<endl;
	cout<<"Kolicnik je: "<<a/b<<endl;
	cout<<"Zbir je: "<<a+b<<endl;
	cout<<"Razlika je: "<<a-b<<endl;
	return 0;
}

Ispis na ekranu:

Riješeni zadaci    Index