23.1.23010010. Učitati 2 cijela broja i izračunati im zbir, razliku, proizvod i količnik.

Opis rješenja:

Listing programa:

//23010010 Učitati 2 cijela broja i izračunati im zbir, razliku, proizvod i količnik.
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{  int a, b;
  cout << "Unesite 2 broja ";
  cin >> a >>b;
  cout << "Unesite 2 broja ";
  cin >> a >>b;
  cout << "zbir: "<<a+b<<endl;
  cout << "razlika: "<<a-b<<endl;
  cout << "proizvod: "<<a*b<<endl;
  if (b!=0) cout << "količnik: "<<a/b<<endl;
  else cout << "Dijeljenje nulom mije definisano!"<<endl;
  system("PAUSE");
  return EXIT_SUCCESS;
}

Ispis na ekranu:

Riješeni zadaci    Index