23.1.23010080. Učitati 2 realna broja različita od 0. Ako su različitog predznaka sabrati ih, a ako su istog predznaka pomnožiti ih. Rezulat štampati na ekran.

Opis rješenja:

Listing programa:

/*23010080 Učitati 2 realna broja različita od 0. Ako su različitog predznaka sabrati ih, a ako su istog predznaka pomnožiti ih. Rezulat štampati na ekran.*/
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{  float a, b;
poc: 
  cout << "Unesite 2 realna broja razlicita od nule ";
  cin >> a >>b;
  if (a == 0 || b == 0) goto poc;     // pogresan unos ?
  if (a * b < 0            )  // razliciti predznaci ?
    cout << a + b << endl;      // razliciti predznaci, izracunaj sumu
  else                   // isti predznaci
    cout << a * b << endl;      // izracunaj proizvod
    
  return 0;
}

II varijanta
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{  float a, b;
poc: 
  cout << "Unesite 2 realna broja razlicita od nule ";
  cin >> a >>b;
  if (a == 0 || b == 0) goto poc;     // pogresan unos ?
  if (a < 0 && b > 0 || a > 0 && b < 0)  // razliciti predznaci ?
    cout << a + b << endl;      // razliciti predznaci, izracunaj sumu
  else                   // isti predznaci
    cout << a * b << endl;      // izracunaj proizvod
    
  return 0;
}

Ispis na ekranu:

Riješeni zadaci    Index