23.1.23010120. Učitati 3 realna broja i ispitati da li postoji trougao čije su to stranice. Ako postoji da li je: pravougli, ostrougli ili tupougli?

Opis rješenja:

  Logički izraz
Pravougli trougao (a*a==b*b+c*c || b*b==a*a+c*c || c*c==a*a+b*b)
Oštrougli (a*a < b*b+c*c && b*b < a*a+c*c && c*c < a*a+b*b)
Tupougli Nije ispunjen ni jedan od prethodnih uslova

Listing programa:

/* 23010120 Učitati 3 realna broja i ispitati da li postoji trougao čije su to stranice. 
Ako postoji da li je: raznostraničan, jednakokraki ili jednakostraničan?*/
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{  float a, b, c;
poc: cout << "Unesite 3 pozitivna realna broja ";
  cin >> a >>b >>c;
  if (a<=0 || b<=0 || c<=0) goto poc;
  if (a+b>c && a+c>b && b+c>a) 
    if (a*a==b*b+c*c || b*b==a*a+c*c || c*c==a*a+b*b) cout << "Pravougli" << endl;
    else if (a*a < b*b+c*c && b*b < a*a+c*c && c*c < a*a+b*b) cout << "Ostrougli" << endl;
     else cout << "tupougli" << endl;
   else cout << "Ne postoji trougao sa datim stranicama" << endl;
  return 0;
}

Ispis na ekranu:

Riješeni zadaci    Index