23.1.23010150. Učitati trocifreni cijeli broj. Ispremještati mu cifre tako da se dobije najveći mogući broj sastavljen od te tri cifre. Npr. 476 ==> 764.

Opis rješenja:

Listing programa:

/* 23010150 Učitati trocifreni cijeli broj. Ispremještati mu cifre tako da se dobije
 najveći mogući broj sastavljen od te tri cifre. Npr. 476 ==> 764 */
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{  int a, s, d, j, sdj;
  cin >> a; cout << endl;
  j=a%10;
  a=a/10;
  d=a%10;
  s=a/10;
  if (j>d) swap(j,d);
  if (j>s) swap(j,s);
  if (d>s) swap(d,s);
  sdj= s*100+d*10+j;
  cout << sdj<< endl;  
  system("PAUSE");
  return EXIT_SUCCESS;
}

Ispis na ekranu:

Riješeni zadaci    Index