23.1.23010220. Ispisati najmanji 6-cifreni broj koji je djeljiv sa 3 a nije djeljiv sa 5.

Opis rješenja:

Listing programa:

/* 23010220 Ispisati najmanji 6-cifreni broj koji je djeljiv sa 3 a nije djeljiv sa 5*/
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{  for (int i=1000000;i<10000000;i++)
    if (i%3==0 && i%5!=0) 
      {cout << i << endl;
       break;}  
  system("PAUSE");
  return EXIT_SUCCESS;
}

Ispis na ekranu:

Riješeni zadaci    Index