23.1.23010340. Napraviti niz od 10 slučajnih prirodnih brojeva manjih od 100. Naći aritmetičku sredinu niza i odrediti koji je član niza najbliži aritmetičkoj sredini.

Opis rješenja:

Listing programa:

/* 23010340 Napraviti niz od 10 slučajnih prirodnih brojeva manjih od 100. 
Naći aritmetičku sredinu niza i odrediti koji je član niza najbliži aritmetičkoj sredini.*/
#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
int main()
{  int a[10], suma=0, najb;
  float arsr, nraz=1000;
  srand(time(NULL));
  rand();
  for (int i=0; i<10;i++) 
    {a[i]=rand()%99+1;
     cout << a[i] << " ";
     suma=suma+a[i]; 
    }
  arsr=suma/10.;
  for (int i=0; i<10;i++) 
    if (abs(a[i]-arsr) < nraz) {najb=i; nraz=abs(a[i]-arsr);}
  cout << "Aritmeticka sredina je " << arsr << endl;
  cout << "Najblizi joj je a["<< najb<< "]= " << a[najb] << endl;
  system("PAUSE");
  return EXIT_SUCCESS;
}

Ispis na ekranu:

Riješeni zadaci    Index