23.1.23010360. Učitati 2 cijela broja. Kreirati niz od 10 slučajnih cijelih brojeva između njih. Učitati treći broj i odrediti koji je član niza najbliži tom broju.

Opis rješenja:

Listing programa:

/* 23010360 /*36. Učitati 2 cijela broja. Kreirati niz od 10 slučajnih cijelih brojeva između njih. Učitati treći broj i odrediti koji je član niza najbliži tom broju.*/
#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
int main()
{  int x[10], a, b, c, najb, nraz=INT_MAX;
  srand(time(NULL));
  rand();
  cin >>a >>b;
  if (a>b) swap(a, b);
  for (int i=0; i<10;i++) 
    {x[i]=rand()%(b-a-2)+a+1;
     cout << x[i] << " ";
    }
  cin >>c;
  for (int i=0; i<10;i++) 
    if (abs(x[i]-c) < nraz) {najb=i; nraz=abs(x[i]-c);}
  cout << "Najblizi je a["<< najb<< "]= " << x[najb] << endl;
  system("PAUSE");
  return EXIT_SUCCESS;
}

Ispis na ekranu:

Riješeni zadaci    Index