23.1.23010370. Kreirati niz od 10 slučajnih cijelih brojeva. Sortirati ih i odrediti koja su 2 broja najbliža.

Opis rješenja:

Listing programa:

/* 23010370 Kreirati niz od 10 slučajnih cijelih brojeva. 
Sortirati ih i odrediti koja su 2 broja najbliža.*/
#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
int main()
{  int x[10], najb, nraz=INT_MAX;
  srand(time(NULL));
  rand();
  for (int i=0; i<10;i++) 
    {x[i]=rand();
     cout << x[i] << " ";
    }
  for (int i=0; i<9;i++)
    for (int j=i+1; j<10;j++)
      if (x[i]>x[j]) swap(x[i],x[j]);
  cout << endl;
  for (int i=0; i<10;i++)
    cout << x[i] << " ";
  for (int i=0; i<9;i++)    
    if (x[i+1]-x[i]< nraz) {najb=i; nraz=x[i+1]-x[i];}
  cout << endl << "Najblizi su " << x[najb] << " i " << x[najb+1] << endl;
  system("PAUSE");
  return EXIT_SUCCESS;
}

Ispis na ekranu:

Riješeni zadaci    Index