23.1.23010400. Učitavati prirodne brojeve sve dok ne unesemo 0. Ispisati najmanji paran > 200 od njih ili reći da ga nema.

Opis rješenja:

Listing programa:

/* 23010400 Učitavati prirodne brojeve sve dok ne unesemo 0. 
Ispisati najmanji paran > 200 od njih ili reći da ga nema.*/
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{  int minp=INT_MAX, broj=-1;
  while (broj!=0) 
    {if (broj%2==0 && broj>200 && broj>broj;
    }
  if (minp%2==0 && minp>200 && minp!=INT_MAX) 
     cout << "Najmanji paran > 200 je " << minp << endl;
    else cout << "Nema nijedan paran > 200" << endl;
  system("PAUSE");
  return EXIT_SUCCESS;
}

Ispis na ekranu:

Riješeni zadaci    Index