23.1.23010600. Naći sumu elemenata ispod glavne dijagonale i proizvod parnih elemenata iznad sporedne dijagonale 2-dimenzionalnog niza 4x4 cijelih brojeva.

Opis rješenja:

Listing programa:

/* 23010600 Naći sumu elemenata ispod glavne dijagonale i proizvod parnih elemenata 
iznad sporedne dijagonale 2-dimenzionalnog niza 4x4 cijelih brojeva*/
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{int a[4][4]={1,1,1,1,
       2,2,2,2,
       3,3,3,3,
       4,4,4,4}, sispod=0, ppiznads=1;
 for (int i=1; i<4; i++) 
   for (int j=0; j < i; j++) 
    sispod=sispod+a[i][j];
 for (int i=0; i<3; i++) 
   for (int j=0; j<3-i; j++) 
    if (a[i][j]%2==0) ppiznads=ppiznads*a[i][j]; 
 cout << "Suma el. ispod gl. dijagonale " << sispod << endl;
 cout << "Proizvod parnih el. iznad spor. dijagonale " << ppiznads << endl;
 system("PAUSE");
 return EXIT_SUCCESS;
}

Ispis na ekranu:

Riješeni zadaci    Index