23.1.23010680. Učitati niz od 10 cijelih brojeva pomoću datoteke. Sabrati sve brojeve bez ponavljanja i spremiti brojeve bez ponavljanja i sumu u drugu datoteku.

Opis rješenja:

Listing programa:

/* 23010680 Učitati niz od 10 cijelih brojeva pomoću datoteke. Sabrati sve brojeve 
bez ponavljanja i spremiti brojeve bez ponavljanja i sumu u drugu datoteku. */
#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;
int main()
{ifstream ulaz("niz.txt");
 ofstream izlaz("sumabezpon.txt");
 int a[10], suma=0;
 bool dupli[10]={false};
 for (int i=0; i<10; i++) ulaz >>a[i];
 for (int i=0; i<9; i++)
   for (int j=i+1; j<10; j++) 
   if (a[i]==a[j]) dupli[j]=true;
 for (int i=0; i<10; i++) 
   if (dupli[i]==false) 
    {suma=suma+a[i];
     izlaz << a[i]<< " ";
    }
 izlaz << endl << "Suma bez ponavljanja "<< suma;
 return EXIT_SUCCESS;
}

Ispis na ekranu:

Riješeni zadaci    Index