23.1.23010950. Jedna kruznica se kreće po većem pravougaoniku u smjeru kazaljke na satu a druga kruznica se kreće po manjem pravougaoniku u suprotnom smjeru.

Opis rješenja:

Listing programa:

/* 23010950 jedna kruznica se kreće po većem pravougaoniku u smjeru kazaljke na satu 
//a druga kruznica se kreće po manjem pravougaoniku u suprotnom smjeru 
#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <winbgim.h>
using namespace std;
int main()
{  int gdriver=6; int gmode=2;  
  initgraph(&gdriver,&gmode,"");
  setbkcolor(BLUE); setcolor(WHITE);
  cleardevice();
  for (int j=0;j<3;j++)
  {
  for (int i=100;i<900;i=i+2)
    {circle(i,100,20);
     circle(650-i/2,200,20);
     cleardevice();
    }
  for (int i=100;i<500;i=i+2)
    {circle(900,i,20);
     circle(200,150+i/2,20);
     cleardevice();
    }
  for (int i=900;i>100;i=i-2)
    {circle(i,500,20);
     circle(650-i/2,400,20);
     cleardevice();
    }
  for (int i=500;i>100;i=i-2)
    {circle(100,i,20);
     circle(600,150+i/2,20);
     cleardevice();
    }
  }
  getch();
  closegraph();
  return EXIT_SUCCESS;
}

Ispis na ekranu:

Riješeni zadaci    Index