23.1.23010960. Pomjerati kružnicu unutar granica velikog pravougaonika strelicama na tastaturi. Za kraj pritisnuti slovo m.

Opis rješenja:

Listing programa:

/* 23010960 pomjerati kružnicu unutar granica velikog pravougaonika strelicama na tastaturi.
Za kraj pritisnuti slovo m */
#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <winbgim.h>
using namespace std;
int main()
{  int gdriver=6, gmode=2, x=280, y=300;
  char pokretanje='p';  
  initgraph(&gdriver,&gmode,"");
  setbkcolor(BLUE);
  setcolor(WHITE);
  cleardevice();
  while (pokretanje!='m')
  {rectangle(100,100,900,678);
   circle (x,y,10);
   pokretanje =getch();
   if (pokretanje==75 &&x>110) x=x-5;
   if (pokretanje==77 && x<890) x=x+5;
   if (pokretanje==72 && y>110) y=y-5;
   if (pokretanje==80 && y<668) y=y+5;
   cleardevice();
  }
  closegraph();
  return EXIT_SUCCESS;
}

Ispis na ekranu:

Riješeni zadaci    Index