23.1.23020060. Generisati 3 pozitivna različita realna broja. Izračunati razliku najvećeg i najmanjeg, pa tu razliku podijeliti sa srednjim od ta 3 broja. Konačni rezultat Ispisati na ekran.

Opis rješenja:

Listing programa:

//23020060
#include<iostream>
#include<cstdlib>
#include<ctime>

using namespace std;

int main(){
	srand(time(NULL));
	double a=rand()%200,b=rand()%200,c=rand()%200;
	double rez=0,max=0,min=0;
	
	cout<<a<<" "<<b<<" "<<c<<endl;

	if(a == b || a == c || b == c){
		cout<<"Neki od brojeva ili svi su jednaki!"<<endl;
		return 0;
	}
	if(a > b && a > c){
		max=a;
		}
		if(b > a && b > c){
			max=b;
		}
		if(c > a + b){
			max=c;
		}
	if(a < b & a < c){
		min=a;
		}
		if(b < a && b < c){
			min=b;
		}
		if(c < a && c < b){
			min=c;
		}
		rez=max-min;			
		if(a > c && a < b || a < c && a > b){
			cout<<"Rezultat je: "<<rez/a<<endl;
		}
		if(b > a && b < c || b < a && b > c ){
			cout<<"Rezultat je: "<<rez/b<<endl;
		}
		if(c > b && c < a || c < b && c > a){
			cout<<"Rezultat je: "<<rez/c<<endl;
		}
	return 0;
}

Ispis na ekranu:

Riješeni zadaci    Index