23.1.23020140. Generisati 2 različita cijela broja. Ako su oba parna podijeliti veći sa manjim brojem. Ako su oba neparna od većeg oduzeti manji broj. Inače sabrati ta dva broja.

Opis rješenja: Prije dijeljenja mora se provjeriti da li je nazivnik 0 da bi se moglo izvesti dijeljenje.
Naredba return 0; završava izvođenje programa. Korišćene je:
- brojeve su isti
- nazivnik je nula
- na kraju slučaja oba parna, radi preglednosti programa da se ne koristi više if else naredbi.

Listing programa:

#include<iostream>
#include<cstdlib>
#include<ctime>

using namespace std;

int main()
{
  srand(time(NULL));
  int a=rand()%200,b=rand()%200; // dva slucajna broja u opsegu [0, 200)
   cout << "a = " << a << "  b = " << b << endl;  // generisani
  int p;             // deklarisanja varijable
  float y;            // deklarisanja izlazna varijable, kod dijeljenja moramo predvidjeti realan broj
  if (a == b)     // isti brojevi ?
    cout << "oba ista = " << a << endl;  // izlaz

  else       // za 2 razlicita slucajna broja
  {
    // podesiti da je a vece od b
    if (a < b)       // a manje od b ?
    {
      // zamjeni vrijednosti a i b, pa provjeri nazivnik
      p=a;        // pomocna varijabla p prima vrijednost varijable a
      a=b;        // varijabla a prima vrijednost varijable b
      b=p;        // varijabla b prima vrijednost pomocne varijabla p
    }           // zamjenjen redoslijed prve dvije varijable

    if((a%2 == 0) && (b%2 == 0 ))   // oba parna
    {
      if (b == 0)      // nazivnik = 0 ?
      {
        // nazivnik = 0
        cout << "nazivnik = 0" << endl;   // zavrseno izvodjenje programa
        return 0;      // zavrsio program
      }
      y = a / b ;       // parni: veci podijeli sa manjim
      cout << "rezultat = " << y;   // izlaz
      return 0;       // zavrsi izvodjenje program kad su oba parna
    }  // dio programaa za oba parna

    if((a%2 != 0) && (b%2 != 0 )) // oba neparna
      y = a - b ;      // razlika; vec je podeseno da je a vece
    else            // samo jedan neparan
      y = a + b;       // suma; samo jedan neparan
    cout << "rezultat = " << y;  // ispis kad su neparni
    return 0;
  }
}

Ispis na ekranu:
oba ista = 57
II izvodjenje programa
a = 24  b = 81
rezultat = 105


II varijanta bez provjere nazivnika
//23020140
#include<iostream>
#include<cstdlib>
#include<ctime>

using namespace std;

int main(){
	srand(time(NULL));
	
	int a=rand()%200,b=rand()%200;
	double rez=0;
	
	cout << a << " "<< b << endl;
	
	if(a % 2 == 0 && b % 2 == 0){
		if(a > b){
			rez=a/b;
			cout<<"Rezultat je: "<<rez<<endl;
		}
		if(b > a){
			rez=b/a;
			cout<<"Rezultat je: "<<rez<<endl;
		}
		if(a == b){
			cout<<"Rezultat je: 1"<<endl;
		}
		return 0;
	}
	if(a % 2 != 0 && b % 2 != 0){
		if(a > b){
			rez=a-b;
			cout<<"Rezultat je: "<<rez<<endl;
		}
		if(b > a){
			rez=b-a;
			cout<<"Rezultat je: "<<b-a<<endl;
		}
		if(a == b){
			cout<<"Rezultat je: 0"<<endl;
		}
		return 0;
	}
	else{
		rez=a+b;
		cout<<"Rezultat je: "<<rez<<endl;
	}
	return 0;
}

Ispis na ekranu:

Riješeni zadaci    Index