Programski jezik C++
Riješeni zadaci

1 Učitati 2 cijela broja i izračunati im zbir, razliku, proizvod i količnik. C++
2 Učitati 2 cijela broja i izračunati im zbir, razliku, proizvod i količnik. Ispisati one rezultate koji su trocifreni. C++
3 Učitati 2 cijela broja i izračunati im zbir, razliku, proizvod i količnik. Ispisati najmanji od 4 dobijena rezultata bez ponavljanja. C++
4 Učitati 2 cijela broja i izračunati im zbir, razliku, proizvod i količnik. Ispisati najveći po apsolutnoj vrijednosti od 4 dobijena rezultata bez ponavljanja. C++
5 Učitati 2 cijela broja i izračunati im zbir, razliku, proizvod i količnik. Ispisati ih na ekran ako su sva 4 rezultata pozitivna. C++
6 Učitati 3 pozitivna različita realna broja. Izračunati razliku najvećeg i najmanjeg, pa tu razliku podijeliti sa srednjim od ta 3 broja. Konačni rezultat Ispisati na ekran. C++
7 Učitati 3 različita realna broja. Ispisati ih u rastućem redoslijedu na ekran. C++
8 Učitati 2 realna broja različita od 0. Ako su različitog predznaka sabrati ih, a ako su istog predznaka pomnožiti ih. Rezulat Ispisati na ekran. C++
9 Učitati 4 cijela broja. Ako je bar jedan od njih pozitivan izračunati im proizvod i Ispisati ga. Ako je bar jedan od njih negativan izračunati im zbir i Ispisati ga. C++
10 Učitati 3 realna pozitivna broja i ispitati da li postoji trougao čije su to stranice. C++
11 Učitati koordinate 3 tačke u ravni: x1,y1; x2, y2; x3,y3. Te 3 tačke predstavljaju tjemena trougla u ravni. Izračunati i Ispisati obim i površinu tog trougla. Za površinu koristiti Heronovu formulu. C++
12 Učitati 3 realna broja i ispitati da li postoji trougao čije su to stranice. Ako postoji da li je: raznostraničan, jednakokraki ili jednakostraničan? C++
13 Učitati 3 realna broja i ispitati da li postoji trougao čije su to stranice. Ako postoji da li je: raznostraničan, jednakokraki ili jednakostraničan? C++
14 Učitati 2 razlicita cijela broja. Ako su oba parna podijeliti veći sa manjim brojem. Ako su oba neparna od većeg oduzeti manji broj. Inače sabrati ta dva broja. C++
15 Učitati trocifreni cijeli broj. Ispremještati mu cifre tako da se dobije najveći mogući broj sastavljen od te tri cifre. Npr. 476 ==> 764. C++
16 Izračunati sumu svih dvocifrenih prirodnih bojeva. C++
17 Izračunati proizvod svih jednocifrenih brojeva i od njega oduzeti sumu svih trocifrenih brojeva. C++
18 Izračunati proizvod svih dvocifrenih parnih brojeva. C++
19 Izračunati sumu svih trocifrenih neparnih brojeva. C++
20 Učitati 2 cijela broja i Ispisati sumu svih parnih brojeva između njih. C++
21 Učitati 2 cijela broja i Ispisati sumu svih brojeva između njih koji su djeljivi sa 5. C++
22 Ispisati najmanji 6-cifreni broj koji je djeljiv sa 3 a nije djeljiv sa 5. C++
23 Ispisati najveći 7-cifreni broj koji nije djeljiv sa 3 a djeljiv sa 7. C++
24 Učitati proizvoljan prirodan broj i ispitati da li je to prost broj. C++
25 Ispisati sve proste brojeve manje od 1000. C++
26 Ispisati sve 4-cifrene proste brojeve. C++
27 Naći i ispisati najmanji 10-cifreni prost broj. C++
28 Naći i ispisati najveći 10-cifreni prost broj. C++
29 Učitavati brojeve i ispitivati da li su prosti pa takve sabirati dok ne unesemo 5 prostih brojeva. Ispisati zbir. C++
30 Učitati neki 3 cifreni broj pa odrediti i Ispisati njemu najbliži prost broj. C++
31 Učitavati brojeve i ispitivati da li su prosti pa takve množiti dok ne unesemo 3 prosta broja. Ispisati proizvod. C++
32 Generisati 5 slučajnih 3-cifrenih brojeva i ispisati najmanji neparan od njih ako ga ima ili reći da ga nema. C++
33 Generisati 10 slučajnih 2-cifrenih brojeva i ispisati najveći paran od njih ako ga ima. C++
34 Napraviti niz od 10 slučajnih prirodnih brojeva manjih od 100. Naći aritmetičku sredinu niza i odrediti koji je član niza najbliži aritmetičkoj sredini. C++
35 Napraviti niz od 10 slučajnih cijelih brojeva manjih od 100. Naći aritmetičku sredinu niza i odrediti koji je član niza najdalji od aritmetičke sredine. C++
36 Učitati 2 cijela broja. Kreirati niz od 10 slučajnih cijelih brojeva između njih. Učitati treći broj i odrediti koji je član niza najbliži tom broju. C++
37 Kreirati niz od 10 slučajnih cijelih brojeva. Sortirati ih i odrediti koja su 2 broja najbliža. C++
38 Kreirati niz od 10 slučajnih cijelih brojeva. Odrediti i ispisati aritmetičku sredinu parnih i aritmetičku sredinu neparnih brojeva. C++
39 Učitavati prirodne brojeve i sabirati ih sve dok im je suma manja ili jednaka 1000. Sabirati samo one koji su parni ili završavaju na 5. C++
40 Učitavati prirodne brojeve sve dok ne unesemo 0. Ispisati najmanji paran > 200 od njih ili reći da ga nema. C++
41 Učitavati prirodne brojeve sve dok ne unesemo 0. Ispisati najveći neparan < 100 od njih ili reći da ga nema. C++
42 Učitavati prirodne brojeve sve dok ne unesemo 0. Ispisati aritmetičku sredinu parnih i aritmetičku sredinu neparnih brojeva. C++
43 Učitavati prirodne brojeve sve dok je suma parnih manja od 100 i suma neparnih manja od 100. C++
44 Učitavati prirodne brojeve sve dok je proizvod parnih < 1 000 000 000 i proizvod neparnih < 1 000 000 000. C++
45 Učitavati prirodne brojeve i sabirati ih ako su parni sve dok ne unesemo broj djeljiv sa 3 ili sa 7. C++
46 Učitavati prirodne brojeve i sabirati svaki drugi uneseni broj sve dok suma ne postane veća od 100. C++
47 Učitavati prirodne brojeve i množiti one čiji je korijen cijeli broj sve dok proizvod ne postane veći od 1000. C++
48 Učitavati prirodne brojeve i sabirati ih ako su višecifreni parni a množiti ih ako su jednocifreni neparni sve dok je proizvod veći od sume. Ispisati proizvod i sumu. C++
49 Učitavati prirodne brojeve sve dok suma tih brojeva ne postane djeljiva sa 2 i sa 5. C++
50 Učitavati realne brojeve sve dok razlika najmanjeg i najvećeg ne pređe 100. Ispisati najmanji i najveći broj. C++
51 Učitavati prirodne brojeve sve dok suma parnih ne postane veća od proizvoda neparnih ili dok ne unesemo 10 brojeva. Sortirati parne u rastućem a neparne u opadajućem redoslijedu. Ispisati proizvod , sumu. i sortirane nizove. C++
52 Učitavati prirodne brojeve <100 sve dok suma dvocifrenih ne postane veća od proizvoda jednocifrenih ili dok ne unesemo 10 brojeva. Sortirati jednocifrene u rastućem a dvocifrene u opadajućem redoslijedu. Ispisati proizvod, sumu. i sortirane nizove. C++
53 Učitavati realne brojeve sve dok im aritmetička sredina ne pređe vrijednost 10 ili dok ne popunimo niz od 10 brojeva. Ispisati sve brojeve u rastućem redoslijedu. C++
54 Učitavati realne brojeve sve dok ne unesemo broj 0 ili dok ne popunimo niz od 10 brojeva. Ispisati sve brojeve manje od aritmetičke sredine u rastućem redoslijedu. C++
55 Učitavati realne brojeve sve dok im aritmetička sredina ne postane negativna ili dok ne popunimo niz od 15 brojeva. Ispisati sve brojeve koji su veći od aritmetičke sredine u opadajućem redoslijedu. C++
56 Dat je niz od 10 realnih brojeva. Naći broj najbliži nuli i broj najdalji od nule. C++
57 Učitati niz od 10 prirodnih brojeva pomoću tekstualne datoteke. U prvi red izlazne datoteke izdvojiti jednocifrene brojeve, u 2.red izlazne datoteke izdvojiti dvocifrene brojeve, u 3. red. C++
58 Naći sumu elemenata glavne dijagonale i sumu elemenata sporedne dijagonale 2-dimenzionalnog niza 5x5 cijelih brojeva i ispisati veću od njih. C++
59 Naći sumu elemenata iznad glavne dijagonale i sumu elemenata ispod glavne dijagonale 2-dimenzionalnog niza 5x5 cijelih brojeva i ispisati veću od njih. C++
60 Naći sumu elemenata ispod glavne dijagonale i proizvod parnih elemenata iznad sporedne dijagonale 2-dimenzionalnog niza 4x4 cijelih brojeva. C++
61 Naći sumu parnih elemenata iznad glavne dijagonale i sumu neparnih elemenata ispod sporedne dijagonale 2-dimenzionalnog niza 5x5 cijelih brojeva. C++
62 Naći najmanji parni elemenat ispod sporedne dijagonale. Ispisati taj broj i njegovu poziciju (red, kolona) u matrici 6x6 cijelih brojeva. C++
63 Naći najveći elemenat po apsolutnoj vrijednosti iznad glavne dijagonale. Ispisati taj broj i njegovu poziciju (red, kolona) u matrici 7x7 cijelih brojeva. C++
64 Naći sumu prostih brojeva ispod glavne dijagonale 2-dimenzionalnog niza 5x5 prirodnih brojeva. C++
65 Naći sumu parnih brojeva koji se ne nalaze ni na glavnoj ni na sporednoj dijagonali 2-dimenzionalnog niza 6x6 cijelih brojeva. C++
66 Naći najmanji i najveći broj ispod sporedne dijagonale 2-dimenzionalnog niza 7x7 cijelih brojeva. C++
67 Pomnožiti matricu dimenzija 4x6 sa matricom dimenzija 6x3. C++
68 Učitati niz od 10 cijelih brojeva pomoću datoteke. Sabrati sve brojeve bez ponavljanja i spremiti brojeve bez ponavljanja i sumu u drugu datoteku. C++
69 Učitati matricu 5x4 pomoću datoteke. Ispisati red (kolonu) sa najvećom sumom. C++
70 Rečenicu iz ulazne datoteke napisati bez samoglasnika u izlaznu datoteku. C++
71 Učitati rečenicu iz datoteke pa ispisati na ekran koliko ima samoglasnika a koliko suglasnika. C++
72 Učitati riječ pa ispitati da li je palindrom (čita se isto i sa lijeve i sa desne strane). C++
73 Učitati rečenicu pa je rastaviti tako da svaka riječ ide u novi red. C++
74 Učitati rečenicu pa ispisati najdužu riječ koja se pojavljuje u rečenici. C++
75 Rečenicu iz ulazne datoteke napisati obrnuto u izlaznu datoteku. C++
76 Učitati prirodan broj n pa pomoću funkcije izračunati sumu prvih n prirodnih brojeva. C++
77 Učitati prirodan broj n pa pomoću funkcije izračunati proizvod prvih n prirodnih brojeva. C++
78 Učitati prirodan broj n pa pomoću 2 funkcije izračunati sumu parnih brojeva i proizvod neparnih brojeva manjih od n. C++
79 Učitati dva prirodna broja pa pomoću funkcije izračunati aritmetičku sredinu brojeva između njih. C++
80 Učitati tri prirodna broja pa pomoću funkcije naći najmanji od njih. C++
81 Izračunati faktorijel broja n rekurzivnom f-jom. C++
82 Riješiti rekurzijom da li je broj n prost ili složen. C++
83 Naći n-ti član Fibonačijevog niza rekurzivnom f-jom. C++
84 Izračunati pow(a,n) pomoću rekurzivne f-je. C++
85 Pretvoriti dekadni broj a u binarni rekurzivnom f-jom. C++
86 Izračunati proizvod parnih prirodnih brojeva manjih i jednakih od n rekurzivnom f-jom. C++
87 Izračunati sumu prvih n neparnih prirodnih brojeva rekurzivnom f-jom. C++
88 Izračunati proizvod cifara broja n rekurzivnom f-jom. C++
89 U prvom redu nacrtati 4x10 koncentričnih kružnica u drugom redu nacrtati 4x10 koncentričnih kvadrata, C++
90 Nacrtati vertikalno 3x9 koncentričnih kružnica nacrtati horizontalno 3x9 koncentričnih kvadrata. C++
91 Gornja kruznica se krece s lijeve strane ekrana do desne strane ekrana pa se vraca ulijevo donja kruznica se krece s desne strane ekrana do lijeve strane ekrana pa se vraca udesno. C++
92 Jedna kruznica kreće iz gornjeg lijevog ugla i krece se dijagonalno tj. dole desno pa se vraća druga kruznica kreće iz gornjeg desnog ugla i krece se dijagonalno tj. dole lijevo pa se vraća. C++
93 Kružnice u 1. redu idu od sredine ekrana prema rubovima pa se sudaraju i vraćaju prema sredini ekrana kruznice u 2. redu idu od ruba ekrana prema sredini pa se sudaraju i vraćaju prema rubovima ekrana. C++
94 Kružnice u 1. koloni idu od sredine ekrana prema rubovima pa se sudaraju i vraćaju prema sredini ekrana kruznice u 2. koloni idu od ruba ekrana prema sredini pa se sudaraju i vraćaju prema rubovima ekrana. C++
95 Jedna kruznica se kreće po većem pravougaoniku u smjeru kazaljke na satu a druga kruznica se kreće po manjem pravougaoniku u suprotnom smjeru. C++
96 Pomjerati kružnicu unutar granica velikog pravougaonika strelicama na tastaturi. Za kraj pritisnuti slovo m. C++
97 Pomjerati kružnicu unutar granica veće kružnice strelicama na tastaturi. Za kraj pritisnuti slovo m. C++
98 Pomjerati kružnicu izvan granica velikog pravougaonika strelicama na tastaturi. Za kraj pritisnuti slovo m. C++
99 Kretanje nebeskih tijela: Merkur, Venera, Zemlja, Mjesec. C++
100 20 loptica ispaljuje se horizontalno jedna za drugom. Putanja i domet loptice zavise od početne visine i brzine koje se računaju f-jom za slučajne brojeve. C++

Zadatke pripremio: Muhamed Porča, prof.

    abc Algoritmi    abc BASIC    abc Turbo Pascal    abc C++    abc Java    abc C    abc Python    abc Dev-Pascal    Index