Program u programskom jeziku C++
Objektno orijentisano programiranje

R. br.Zadaci Program u programskom jeziku C++ Exe verzija programa u C++ (.rar)
1Kvadrat - izračunaj površinu, obim i dijagonalu. C++ .rar (exe fajl)
2ravougaonik - Izračunaj površinu, obim i dijagonalu. C++ .rar (exe fajl)
3Pravougaonik - Izračunaj površinu, obim i dijagonalu. C++ .rar (exe fajl)
4 Krug - Izračunaj površinu i obim. C++ .rar (exe fajl)
5Kocka - izračunaj površinu, zapreminu prostornu dijagonalu i poprecni presjek. C++ .rar (exe fajl)
6 Prizma - izračunaj površinu, zapreminu prostornu dijagonalu i poprečni presjek. C++ .rar (exe fajl)
7Faktorijel broja. C++ .rar (exe fajl)
8Fibonacijev niz - elemenati. C++ .rar (exe fajl)
9Apsolutna vrijednost učitanog broja C++ .rar (exe fajl)
10Paran - neparan učitani broj. C++ .rar (exe fajl)
Zadatke pripremio: Aleksa Majkić III7 2013/14.

Index