INDESING

Frejmovi – Frames

Sav tekst u Adobu InDesign-u se nalazi unutar nekog ograni~enog prostora zvanih frejmovi (frames). Kao i grafi~ki frejmovi, tekstualni frejmovi mogu biti pomerani, smjanivani, pove}avani... Alat koji koristite da izaberete frejm odre|uje kakvu promenu mo`ete napraviti. Alat za uno{enje teksta u frejmove je (T). Crni pointer  se koristi za pomeranje i menjanje veli~ine frejma. A beli pointer se koristi za menjanje oblika samog frejma. (Slika 1.)


Slika 1.

Unošćenje frejma na dokument se takođe vrši sa alatom za unošenje teksta (T). Oznaci se kocka koliki hocemo da nam bude frejm, a kasnije ga naravno mo`emo dorađivati, i pointerima, a i ako odemo u Frames Options (Slika 2.). Na slici vidimo da možemo podešavati: broj kolona, veli~inu kolona, unutra{nje margine.

Slika 2.

 

Frejmovi imaju jo{ jednu odli~nu mogu}nost, a to je povezivanje dva razli~ita frejma (u jednom po~inje tekst u drugom se nastavlja). Svaki frejm ima jedan izlazni i ulazni ”port”. Dakle, ako kliknemo

Slika 3.

Slika 4.

Index