Vcr controls-kontrole za puštanje filma

Title bar- Naslovna linija

Standard toolbar- Standardna linija alata                                      

Style bar- stilska linija

Tool palette- palete sa alatkama

Menu bar-Linija menija

Animation window-

Color palette- palete boja

Status bar-Linija statusa

sadržaj