2. O programskom jeziku Pascal

Program se sastoji od niza naredbi kojim se definišu akcije koje izvršava računar. Razlikuju se tri nivoa programiranja: mašinski, asembler i jezik visokog nivoa. Programe na mašinskom jeziku računar neposredno razumije i izvršava. Asemblerski programi se sastoje iz naredbi kojim se više ili manje jednoznačno pridružuju mašinske naredbe. Naredbe su pisane u vidu mnemoničkih skraćenica koje su razumljive čovjeku ( npr. LDA Load Accumulator ). Naredbe programskog jezika su bliske engleskom jeziku i struktuirane tako da odgovaraju načinu razmišljanja čovjeka. Međutim programe pisane u asembleru ili jeziku visokog nivoa neophodno je prevesti na mašinski jezik za šta se koriste programi translatori. Translator za asembler se zove isto asembler, a translator za jezike višeg nivoa se zove kompajler. Program prevodilac može otkriti sintaksne greške (sintaksna pravila definišu način formiranja korektnih konstrukcija jezika), a ne otkriva logičke greške (semantika određuje značenje).

Index