2. Osnovni znakovi jezika

Kao kod svakog jezika i kod Pascal-a se konstrukcije grade od skupa osnovnih znakova jezika. To su slova, cifre i specijalni znaci.
Slova: velika i mala slova engleskog alfabeta
Cifre: 0,1,2,...,9
Specijalni znaci: *,+,-,<,>,=,\,?...
Rezervisane riječi: and, array, begin, do, div,...

Imena ili identifikatori se koriste za označavanje osnovnoh objekata jezika: konstanti, promjenljivih, procedura itd. Ime je proizvoljan niz slova i cifara koji počinje slovom.

Skola, a2bc, y, a3 – ispravno napisana imena
3a, real, x+z – pogrešno napisana imena

Brojevi /NUMBER/ – mogu biti cijeli ili realni. Realni brojevi imaju dva oblika zapisa: sa fiksnom ili pokretnom decimalnom tačkom. Zapis sa fiksnom decimalnom tačkom se sastoji od cijelog i razlomljenog dijela i decimalne tačke. (2.34, -11.628,  -0.6). Zapis ne smije početi ni završiti decimalnom tačkom. Brojevi sa pokretnom decimalnom tačkom koriste se za zapis veoma malih ili velikih vrijednosti ( 3.26E6=3.26*106, -0.25E-4=-0.25*10-4)

Niska /STRING/ je niz znakova između apostrofa. Ako niska sadrži apostrofe, tada se pišu dva apostrofa  ( ’k’,  ’0.5+3’, ’a’’b’)

Index