3. O PASCALU I TURBO PASCALU

3.2. Istorijski razvoj programskog jezika PASCAL

Originalnu verziju programskog jezika PASCAL je razvio švajcarac Niklaus Wirth profesor na EIDGENOSSISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE-Cirih. Programski jezik Pascal je dobio ime po francuskom filozofu, matematičaru i fizičaru Blejzu Pascalu /BLAISE PASCAL/. Osnovna namjera ovog programskog jezika je bila da se napravi idealan programski  jezik za razvijanje stila u programiranju i školovanju programera. 

Programiranje u PASCAL-u se temelji na postavkama strukturnog programiranja. Pascal ima jednostavnu sintaksu, omogućuje modularnost, dozvoljava rekurzivno pozivanje procedura i funkcija, moguće je vlastito definisanje tipova podataka. Naredbe IF, CASE, FOR, WHILE i REPEAT omogućuju jednostavno i pregledno pisanje programa, a naredba GO TO postaje nepotrebna.

Mnogi od koncepata i konstrukcija Pascala su preuzeti od programskog jezika Algol razvijenog ranih 1960-tih godina. Wirth je 1968. godine razvio osnovnu strukturu
PASCAL-a, ali ga je tek publikovao 1973. godine u knjizi Jensen, K. & Wirth, N. "Pascal User Manual and Report" SPRINGER - VERLAG. Prvi Pascal kompajler je napisan u FORTRAN-u na računaru CDC 6000. Drugu verziju, napisanu u Pascalu Wirth objavljuje 1971. godine.

Od tog vremena jezgro PASCAL-a je ostalo isto, ali su urađena značajna poboljšanja posebno u verziji poznatoj kao TURBO PASCAL. Jedno od poboljšanja je UNITS; koristi se za dijeljenje i višestruko korištenje koda.

 

Index